Obchodní podmínky a reklamace pro e-shop

Prohlášení provozovatele internetového obchodu a vlastníků domén:

Vlastníci domén sedmeropaprsku.cz a eshop.sedmeropaprsku.cz nenesou odpovědnost za nesprávné pochopení, používaní a využití obsahu jejich stránek. Pří využívání e-shopu, tedy při nákupu zde deklarovaného zboží, je potřeba, aby se zákazník podrobně seznámil s jeho popisem, obsahem balení, návodem a doporučeními, které jsou u nabízeného zboží uvedeny, stejně jako je povinen se seznámit s těmito obchodními a reklamačními podmínkami.

Obchodní, platební a dodací podmínky:

 1. Minimální výše objednávky je jedno spotřebitelské balení nabízené v e-shopu. K ceně objednávky se připočítává cena balného a dopravného za doručení na dohodnutou adresu a poplatky spojené s úhradou zboží. Cena dopravy je účtovaná zákazníkovi podle příslušného ceníku.
 2. Ceny jsou uvedeny s DPH.
 3. Prodávající je povinen objednané zboží dodat za smluvně sjednanou cenu s tím, že kupujícímu vzniká povinnost uhradit kupní cenu objednaného zboží, balné a náklady na dopravu a poplatky spojené s úhradou zboží.
 4. Místem dodání je Česká republika.
 5. Prodávající není odpovědný za zdržení vyřízení objednávky v případě, že mu kupující poskytnete nepravdivé či neúplné informace, např. informace o doručovací adrese, jméně a příjmení, ani za zdržením doručení zásilky způsobené přepravcem.
 6. Zboží je možné nakupovat jen jako celá balení, jednotlivá balení není možné jakkoliv dělit, rozvažovat nebo přebalovat.
 7. Prodávající vzhledem k charakteru zboží upřednostňuje jeho předání v místě sídla, Čermákova 2, Plzeň - Bory
 8. Způsob úhrady zboží je v hotovosti nebo platební kartou na místě dále bankovním převodem nebo dobírkou. Po vzájemné dohodě je možné použít i jiný způsob platby za zboží.
 9. Objednávky se vyřizují podle došlého pořadí, termín dodání je zpravidla do 7 pracovních dní. Pokud dojde ke změně termínu dodání, bude prodejce zákazníka kontaktovat. O odeslání zásilky bude zákazník informován e-mailem.
  Dodací lhůta začíná u zboží, které bude placeno na dobírku, po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího. V případě, že zákazník zvolí variantu úhrady převodem z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 10. Kupující je povinen si zboží bezprostředně při jeho převzetí zkontrolovat. Pokud kupující zjistí mechanické poškození obalu zboží, doporučuje se zboží ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že mu zboží bylo doručeno v pořádku, v neporušeném obalu a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
 11. Ceny zboží a sortiment se průběžně aktualizují, proto si dodavatel vyhrazuje právo možnosti změny aktuálních cen z důvodů např.: začátku nebo konce promoakce, doprodeje, mimořádné slevy, změny nákupní ceny, změny kurzu, apod.

Reklamační řád:

upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje kupující svá práva při rozporu zboží s kupní smlouvou a dále podmínky uplatňování odpovědnosti za vady vůči prodávajícímu, popřípadě jiná práva níže uvedená.

 1. Kupující je povinen si zboží při převzetí zkontrolovat zda nemá zjevné vady. Při zjištění závad je kupující povinen tyto ihned prodávajícímu oznámit, tzn. vady označit a popsat je do dodacího listu nebo faktury a zboží vrátit zpět prodejci nebo přepravci, který vrácení reklamovaného zboží a existenci vad potvrdí na příslušných dokladech svým podpisem. Provedení a balení výrobků se může sérii od série nebo kus od kusu lišit, a to s ohledem na charakter ruční práce a v závislosti na sezóně tj. ročním období a s ním souvisejících, v nebo na výrobcích, používaných ingrediencí. Tyto změny jsou vyhrazeny výrobcem a nejsou důvodem k odstoupení od smlouvy/objednávky nebo k reklamaci zboží. Stejně tak nejsou důvodem k odstoupení od smlouvy nebo k reklamaci zboží výrobní odchylky způsobené charakterem ruční práce.
  Za nepřípustné vady se v tomto smyslu považují změna kvality použitých surovin, její množství, tj. odlišnosti proti parametrům sjednaným ve smlouvě/objednávce nebo takové rozdílnosti zboží, které budou v rozporu s údaji, uvedenými na etiketě.
  Jedná se tedy o zjevné odchylky od charakteristických všeobecných vlastností čerstvého a kvalitního zboží, chybějící množství proti deklarovanému množství na příslušném dokladu (dodací list, faktura), dodání jiného než objednaného zboží nebo mechanické poškození zboží při přepravě.
 2. Ostatní vady je kupující povinen reklamovat ihned po jejich zjištění, v záruční době zboží. Oznámení o vadách ohlásí kupující prodávajícímu podáním zprávy o vadách a to telefonicky a následně e-mailem nejpozději do 7 dní od dodání zboží, přičemž je při reklamaci nutné uvést:
  1. Jednoznačnou identifikaci kupujícího
  2. Druh reklamovaného zboží
  3. Množství reklamovaného zboží
  4. Důvod reklamace, datum dodání reklamovaného zboží a číslo dodacího listu (popř. faktury) a případně i fotodokumentaci vady
 3. Záruka
  Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží kupujícím. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců, jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy (např. zákon o potravinách) lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty (jedná se o datum použitelnosti a dobu minimální trvanlivosti). Dojde-li v rámci reklamace k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.
 4. Nároky ze záruky
  V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky, tato práva:
  – jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
  – jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Tatáž práva kupujícímu náleží:
  – jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.
  – jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
 5. Vyřízení reklamace a reklamační protokol
  Reklamované zboží musí být kupujícím řádně uskladněno podle platných norem nebo podle podmínek skladování uvedených na obale výrobku. Vady způsobené kupujícím např. nevhodným skladováním nebo nevhodnou manipulací nejsou důvodem k reklamaci. Reklamované zboží musí být obratem zasláno na adresu prodávajícího pro posouzení jeho závadnosti nebo nezpůsobilosti pro další prodej. Oprávněné reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 Prodávající vydá kupujícímu reklamační protokol, tj. písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o sjednání nápravy, náhradního plnění a lhůtě jeho uskutečnění, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Místem pro uplatnění reklamace je: PM – Sedmero paprsků, s.r.o., Čermákova 2, Plzeň
 6. Rozpor s kupní smlouvou
  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména to, že prodávané zboží je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti.
  V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď jeho výměnou, nebo není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
  Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

Ochrana osobních údajů:

Smluvní strany se dohodli, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinný oznámit prodávajícímu svoje jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, adresu pro doručení zboží včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu svoje obchodní jméno (název firmy), adresu sídla včetně PSČ, adresu pro doručení zboží včetně PSČ, fakturační údaje včetně IČ, DIČ, číslo telefonu, e-mailovou adresu, jméno a příjmení kontaktní osoby. Prodávající se zavazuje, že údaje o kupujícím použije jen za účelem identifikace kupujícího, na realizaci obchodu a platby, distribuci zboží, dále pak při zákaznické komunikaci s kupujícím a pro vyhotovení daňového dokladu. Odesláním údajů vyjadřuje uživatel (kupující) souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Provozovatel internetového obchodu se zavazuje, že osobní údaje, které poskytne kupující prostřednictvím registrace a objednávkového formuláře nebudou poskytnuty třetím osobám a nebudou použity na komerční nabídky nesouvisející s propagací tohoto internetového obchodu nebo činností provozovatele. Uživatel tímto rovněž souhlasí podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti se zasílám obchodních sdělení (tzv. newsletterů).  Zákazník může tento svůj souhlas kdykoliv odvolat a provozovatel se zavazuje, že na jeho přání odstraní jeho osobní údaje ze své databáze. Informace o provozovateli internetového obchodu jsou uvedeny v odkazu Informace o společnosti.

Závěrečná ustanovení:

Veškeré právní vztahy vznikající mezi kupujícím a prodávajícím se řídí právními předpisy, směrnicemi a zákony České republiky. Ve věcech neupravených těmito Obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení Obchodního nebo Občanského zákoníku. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit. Tyto obchodní podmínky nabývají platnost dne 1. 12. 2015.